ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Οριζόντιες δεξιότητες

  • Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – “Business to Business”
  • Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης ‐ υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / Οργανισμών και Τρίτων
  • Εφοδιαστική διαχείριση
  • Γενική Οικονομική Εκπαίδευση
  • Οργανωτικές Ικανότητες
  • Ικανότητα επικοινωνίας
  • Ικανότητα Διαχείρισης Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας