Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου διαπιστευμένων διαπολιτισμικών μεσολαβητών – κοινοτικών διερμηνέων

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση ηλεκτρονικών αιτήσεων

29/11/2019

Χρηματοδότηση:

Το έργο «LAB INT 2: Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Αγορά Εργασίας: μια Πλειονομερής προσέγγιση», συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF).

Περιγραφή

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «LAB INT 2: Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Αγορά Εργασίας: μια Πλειονομερής προσέγγιση», που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), σύμφωνα με την από 12/09/2019 απόφαση του Δ.Σ του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για διαπολιτισμικοί μεσολαβητές/κοινοτικοί διερμηνείς της αραβικής, ή/και της φαρσί, ή/και της αγγλικής, ή/και της γαλλικής γλώσσας.

Σκοπό του συγκεκριμένου έργου αποτελεί η κοινωνική ένταξη μεταναστών/τριών και προσφύγων/ισσών νεοαφιχθέντων/ισών σε χώρες της ΕΕ, μέσω ενεργειών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εύρεσης εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ έχει αναλάβει την υλοποίηση σεμιναρίων κατάρτισης στο πεδίο των Ψηφιακών Ικανοτήτων και πιο συγκεκριμένα σε βασικές δεξιότητες Η/Υ για αιτούντες/αιτήσασες άσυλο και αναγνωρισμένους/ες πρόσφυγες/ισσες.

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος