Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ)

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ως αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2.), διαθέτει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων ΛΑΕΚ α) για προσωπικό ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών και β) για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό 1 – 49 άτομα, προκειμένου οι συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

  • Προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24

https://laek.oaed.gr/

  • Προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49

https://laek.oaed.gr/

Ειδικότερα για τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49  Έτους 2022

Σκοπός του Προγράμματος:

Σκοπός του Προγράμματος Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022, είναι η συστηματική και συνεχής αναβάθμιση των επαγγελματικών και οριζόντιων δεξιοτήτων των εργαζομένων ή η απόκτηση νέων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αφενός των επιχειρήσεων από τις οποίες προέρχονται και αφετέρου της αγοράς εργασίας γενικότερα.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν από 1-49 άτομα προσωπικού οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στον ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,06%) και δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06 για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και είναι:

α. μέλη φορέων εκπροσώπησης εργοδοτών

β. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο ή τομέα παραγωγής αλλά δεν ανήκουν σε ΦΕΕ (μη μέλη)

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

Εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που απασχολούν από 1-49 άτομα προσωπικό και ο εργοδότης τους αποδίδει όλες τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές

Περιεχόμενα σεμιναρίου:

Τα σεμινάρια κατάρτισης που θα οργανωθούν από τα κατά τόπους παραρτήματα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ θα έχουν άμεση συνάφεια με τα κάτωθι θεματικά αντικείμενα (όπως αυτά περιγράφονται και στο σχετικό ΦΕΚ):

1. Ψηφιακές Δεξιότητες – Εφαρμογές πληροφορικής Μεταφορές – Logistics – Εμπόριο Διοικητική ΜμΕ – Πωλήσεις – Μάρκετινγκ. 

2. Τεχνικές Επαγγελματικές Ειδικότητες.

3. Γενικές (εγκάρσιες, ήπιες, κοινωνικές) επαγγελματικές δεξιότητες, Εκμάθηση ξένης Γλώσσας – Ξενόγλωσσης Ορολογίας

4. Εκπαίδευση Ενηλίκων και δια Βίου Μάθηση

5. Υγεία – Ασφάλεια

6. Τουρισμός – Πολιτισμός

7. Αγροτικά – Αγροδιατροφή – Ασφάλεια Τροφίμων

Σχετικά αρχεία:

Ανακοίνωση έναρξης προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ

Εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2280/Β’/10.5.2022)

Πληροφορίες σεμιναρίου:

ΤΙΤΛΟΣ: Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40 ώρες

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: Για τους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την κατάρτιση προβλέπεται επιδότηση 5 €/ώρα κατάρτισης (200 € για 40 ώρες κατάρτιση).

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. 

1. Αίτηση συμμετοχής

2. Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένου