ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Γ κατηγορίας

Ο Νομός 3850/2010 παρέχει την δυνατότητα σε εργοδότες επιχειρήσεων που ανήκουν στην Γ΄ Κατηγόρια επικινδυνότητας και δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομο εκτός της επιχείρησης ή να κάνουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης να επιμορφωθούν και να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας στην επιχείρησή τους, εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα.

Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους:

¬ εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Γ΄ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

¬ εργοδότες σε επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 10 ωρών αφορά σε εργοδότες και εργαζόμενους. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων ο εργοδότης και κατά περίπτωση ο εργαζόμενος έχει τη υποχρέωση να χρησιμοποίει υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρηση του.

¬ Οι κίνδυνοι στην εργασία (τα αποτελέσματα των κινδύνων, η σημασία της πρόληψης, γενικές αρχές της πρόληψης, αντιμετώπιση των κινδύνων)

¬ Η έννοια του εργατικού ατυχήματος και της επαγγελματικής ασθένειας (αναγγελία, διερεύνηση και καταγραφή)

¬ Η αρχή της ευθύνης του εργοδότη, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

¬ Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών

¬ Νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

¬ Υποχρεώσεις και καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας

¬ Η συμμετοχή των εργαζομένων (δικαιώματα και υποχρεώσεις)

¬ Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων (υποχρεώσεις των εργοδοτών και δικαιώματα 1 των εργαζομένων)

¬ Σχεδιασμός ενεργειών και εκπαίδευση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιάς, σεισμού, ατυχήματος κ.λπ.)

¬ Προστασία των νέων, εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων

¬ Εργασίες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές

¬ Ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας σύμφωνα με το π.δ. 16/96.

¬ Διαμόρφωση θέσεων εργασίας- εργονομικές διευθετήσεις Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου

¬ Ανύψωση, μεταφορά, διακίνηση και στοίβαξη φορτίων.

¬ Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες. Επικίνδυνοι χημικοί παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον

¬ Κίνδυνοι από τον τεχνικό εξοπλισμό

¬ Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα.

¬ Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου

¬ Νομική υποχρέωση

¬ Πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξή της

¬ Αναφορά στο εργαλείο OiRA

¬ Χαρακτηριστικά παραδείγματα εκτίμησης κινδύνου

¬ Κλείσιμο σεμιναρίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Γ κατηγορίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 ώρες

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αίτηση συμμετοχής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού καταρτιζομένων ανά τμήμα επιμόρφωσης υποβάλλεται από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η αίτηση έγκρισης προγράμματος το διάστημα 10 Ιανουαρίου κάθε έτους έως 10 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Η υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων αφορά το διάστημα Μάρτιος – 21η Δεκέμβριου κάθε έτους.