ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Β κατηγορίας

Ο Νομός 3850/2010 παρέχει την δυνατότητα σε εργοδότες επιχειρήσεων που ανήκουν στην Β’ επικινδυνότητας και δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομο εκτός της επιχείρησης ή να κάνουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης να επιμορφωθούν και να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας στην επιχείρησή τους, εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα.

Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους:

¬ εργοδότες εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β’ σύμφωνα με τα άρθρα 10, 12 και 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

¬  εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β΄ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 35 ωρών αφορά σε εργοδότες και εργαζόμενους. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων ο εργοδότης και κατά περίπτωση ο εργαζόμενος έχει τη υποχρέωση να χρησιμοποίει υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρηση του.

¬ Εισαγωγή στην ασφάλεια της εργασίας

¬ Υποχρεώσεις των διαφόρων παραγόντων ενός τεχνικού έργου

¬ Γενικές αρχές του εθνικού μας δικαίου για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

¬ Τεχνικός ασφάλειας

¬ Καταγραφή και διερεύνηση των αιτίων των εργατικών ατυχημάτων

¬ Κίνδυνοι από τα μηχανήματα

¬ Ανυψωτικά μηχανήματα – Μηχανήματα έργων

¬ Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα

¬ Ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας

¬ Γενικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού

¬ Πυροπροστασία

¬ Φωτισμός, αερισμός, κλιματισμός, θερμοκρασία και υγρασία χώρων εργασίας

¬ Θόρυβος- Δονήσεις

¬ Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες – Επικίνδυνοι χημικοί παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον

¬ Μέσα ατομικής προστασίας

¬ Προστασία από πτώσεις

¬ Εργασία σε κλειστούς χώρους – Εργασία σε περιορισμένους χώρους

¬ Προστασία στις εργασίες σε ύψος (Ικριώματα – Φορητές Κλίμακες)

¬ Ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές – Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων

¬ Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου – Παραδείγματα

¬ Πηγές πληροφόρησης για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων

¬ Γενική ανασκόπηση – συζήτηση – Κλείσιμο σεμιναρίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Β κατηγορίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 35 ώρες

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αίτηση συμμετοχής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού καταρτιζομένων ανά τμήμα επιμόρφωσης υποβάλλεται από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η αίτηση έγκρισης προγράμματος το διάστημα 10 Ιανουαρίου κάθε έτους έως 10 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Η υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων αφορά το διάστημα Μάρτιος – 21η Δεκέμβριου κάθε έτους.