ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Κατάρτιση και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός πλαισίου κινήτρων για τους αποφοίτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης-κατάρτισης (συγκεκριμένα Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ), ώστε να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις έτσι ώστε να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας έχοντας πλέον αναβαθμισμένα προσόντα  και επικαιροποιημένες δεξιότητες.

Το έργο χωρίστηκε σε δύο διακριτές αλλά αλληλοσυνδεόμενες φάσεις. Στην πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε η παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης (διάρκειας 80 ωρών) στα αντικείμενα:

  1. Επιχειρηματικότητα και καινοτομία,
  2. Νέες τεχνολογίες,
  3. Διαχείριση συγκρούσεων και επικοινωνία,
  4. Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.

Στη δεύτερη φάση, η οποία ξεκίνησε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης, πραγματοποιήθηκε η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, διάρκειας έως 6 μηνών, σε επιχειρήσεις. Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας χορηγήθηκε στους/στις νέους/ες σχετική υποτροφία.

Οι στόχοι από την υλοποίηση του έργου είναι η αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, η αναβάθμιση των επαγγελματικών και οριζόντιων δεξιοτήτων (επικοινωνία, ομαδική εργασία κ.ά.) και η εξοικείωση με πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα.

Αντικείμενο της Πράξης

Ως αντικείμενο της Πράξης ορίζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης σε 7.000 αποφοίτους των ΙΕΚ, των ΕΠΑΣ και των ΕΠΑΛ ηλικίας έως 29 ετών -σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative – ΥΕΙ )- με συνδυασμό και αλυσιδωτή διάταξη:

  • 80 ωρών θεωρητικών μαθημάτων με στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικής ετοιμότητας.
  • Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας 6 μηνών.  

Διευκρινίζεται ότι το θεωρητικό μέρος υλοποιείται αποκλειστικά στις 8 ανωτέρω αναφερόμενες περιφέρειεςενώ η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας δύναται να πραγματοποιηθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του εκπαιδευόμενου.

 
Δικαιούχοι Υποτροφιών

Δυνητικά δικαιούχοι υποτροφιών είναι οι απόφοιτοι:

α) Επαγγελματικών Λυκείων – ΕΠΑΛ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) Επαγγελματικών Σχολών – ΕΠΑΣ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,

γ) Δημοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που είτε διαθέτουν Κρατική Βεβαίωση Πιστοποίησης είτε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης που:

  i) δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής και

   ii) είναι δημότες των 8 «Περιφερειών Σύγκλισης» (ήτοι Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο) 

Οι δικαιούχοι υποτροφιών θα μοριοδοτηθούν με βάση συγκεκριμένα εκπαιδευτικά, κοινωνικά, ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια (π.χ. εκπαιδευτική επίδοση, χρόνος ανεργίας, ηλικία, φορολογητέο εισόδημα κ.λπ.) σύμφωνα με σχετική ΚΥΑ.

Επιδότηση – Ύψος Υποτροφιών
  • Για τις 80 ώρες θεωρητικών μαθημάτων προβλέπεται χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος-υποτροφίας στους ωφελούμενους καθαρού ύψους 400€ (5€/ώρα θεωρητικής εκπαίδευσης) και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

  • Για τηνΑπόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας 6 μηνών προβλέπεται χορήγηση υποτροφίας στους ωφελούμενους ύψους 480€ καθαρά για κάθε μήνα και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
Διασφάλιση Ποιότητας Προγραμμάτων

Το Πρόγραμμα πλαισιώνεται από μια σειρά κύριων και υποστηρικτικών δράσεων για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και δικλείδων ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησής του με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς του.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, επιδιώκεται και επιχειρείται η βέλτιστη δυνατή αντιστοίχηση των ειδικοτήτων των αποφοίτων με τις προσφερόμενες θέσεις επαγγελματικής εμπειρίας (συνάφεια τίτλου σπουδών και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας), η διασφάλιση της καταλληλότητας των επιχειρήσεων και της επάρκειας του στελεχιακού τους δυναμικού για την υποστήριξη του Προγράμματος, η απόκτηση και αξιοποίηση της επαγγελματικής εμπειρίας με γνώμονα τις σύγχρονες εξελίξεις στους επαγγελματικούς κλάδους, καθώς και η αποτροπή κάθε ενδεχόμενης απόπειρας στρεβλής πρακτικής από τις επιχειρήσεις για τη χρησιμοποίηση των Προγραμμάτων ως μηχανισμούς υποκατάστασης ή αντικατάστασης της υφιστάμενης εργασίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται, μεταξύ άλλων, προτεραιότητες, δράσεις, εργαλεία και υπηρεσίες όπως εκπόνηση σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικές μέθοδοι με σαφείς εκπαιδευτικούς στόχους, συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των ωφελουμένων και εξατομικευμένη συμβουλευτική, επιτόπιοι έλεγχοι, πλατφόρμα e-mentoring, προσωποποιημένης ενημέρωσης, επικοινωνίας και διαδραστικής συμβουλευτικής/e-consulting, διαδικασίες ενδιάμεσων αξιολογήσεων κ.λπ.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν ανακοινώσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις – διαγωνισμοί.

Πλήρης τίτλος έργου

Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ – MIS 491402

Πλαίσιο χρηματοδότησης

Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013

Σχετικά αρχεία