VOUCHER 29-64 "Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής" Εκτύπωση

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει στη δράση «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» το οποίο χρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 23.000 άνεργους, 29-64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ανέργων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η δράση περιλαμβάνει:

  Α. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε ειδικότητες των παρακάτω κλάδων:

 1. Εμπόριο,
 2. Logistics,
 3. Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα,
 4. Τουρισμός,
 5. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 6. Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων,
 7. Τρόφιμα-Ποτά,
 8. Ενέργεια,
 9. Βιομηχανία και
 10. Αγροτικός Τομέας

  Β. Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους:

 1. την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι
 2. την κατάλληλη σύζευξη των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
 3. την προετοιμασία των ανέργων για την μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας
 4. την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης και
 5. τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό.

  Γ. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

  Δ. Πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 500 ωρών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.

 

Τα αντικείμενα κατάρτισης που προτίθεται να υλοποιήσει το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι τα ακόλουθα:

 

Κλάδος Εμπορίου:

 1. Πωλητής Λιανικής
 2. Εξωτερικός Πωλητής
 3. Εξαγωγικό Εμπόριο
 4. Προώθηση Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser)

Η πρακτική άσκηση των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, από το δίκτυο επιχειρήσεων που διαθέτει το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στη πόλη της Θεσσαλονίκης, ανάλογα με την ειδικότητα και τις ανάγκες των ωφελούμενων.

 

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ /

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Επιχείρηση Εμπορίας Ορυκτελαίων & Λιπαντικών Τριανταφυλλίδης Β. / Μπουμπουλίνας 40,  56431 Θεσσαλονίκη 1
Εμπόριο χαλιών, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ΑΦΟΙ Νικολαϊδη / Ανθόκηποι  Ευκαρπίας, 56429 Θεσσαλονίκη 30
Εμπόριο Πιτζαμών Κωνσταντινίδου Ζ. / Αχιλλέως 16-18, 56224 Θεσσαλονίκη 1
Εμπόριο Κρέατος Χλιάρας Δ. / Πιττακού 18, 54645 Θεσσαλονίκη 1
Εμπόριο Οπτικών Ειδών Σαϊα Ζ. / Καραολή & Δημητρίου 1, 54630 Θεσσαλονίκη 1
Εμπόριο Φαρμακευτικών Ειδών Βεργόπουλος Ε. / Καραολή & Δημητρίου 161, 56224 Θεσσαλονίκη 1

 

 

Η δράση υλοποιείται:

 • με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher)
 • σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2017

Δικαίωμα Συμμετοχής είχαν οι άνεργοι που:

 • Ήταν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν ήταν δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας ή όχι
 • Είχαν ηλικία 29-64 ετών (Γεννηθέντες 01.01.1953 – 31.12.1987)
 • Δεν είχαν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

Κριτήρια επιλογής:

Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν από τον αρμόδιο κρατικό φορέα βάσει μοριοδότησης των παρακάτω κριτηρίων:

 • Το συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό φορολογικού έτους 2015
 • Το χρόνο ανεργίας
 • Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο με τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης

Οι άνεργοι που θα επιλεγούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια, θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων

Μητρώο Ωφελουμένων

Το Μητρώο Ωφελουμένων έχει τη μορφή πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, ανά Διοικητική Περιφέρεια και ομάδα ωφελουμένων:

 1. αποφοίτους υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 2. αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων περιλαμβάνουν:

 1. τους επιλεγέντες ωφελούμενους, που δικαιούνται τις επιταγές κατάρτισης
 2. τους επιλαχόντες, που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 50% του αριθμού των επιλεγέντων ωφελούμενων ανά Περιφέρεια.
 3. τους μη επιλεγέντες.

Οι επιλαχόντες και οι μη επιλεγέντες έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της δημοσιεύσεως των Πινάκων Κατάταξης Ωφελουμένων.

Μετά τη συγκρότηση του κάθε Μητρώου Ωφελουμένων δημοσιεύονται οι πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr

Οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων περιλαμβάνουν ΜΟΝΟΝ τους κωδικούς Κ.Α.Υ.Α.Σ. των ενδιαφερομένων.

Οι ωφελούμενοι παραλαμβάνουν τις επιταγές κατάρτισης από τα αντίστοιχα ΚΠΑ (Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης) του Ο.Α.Ε.Δ. που θα ανακοινωθούν στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr και στην συνέχεια μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σε οποιοδήποτε πάροχο κατάρτισης μέλος του Μητρώου Παρόχων.

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ως πάροχος κατάρτισης μέλος του Μητρώου Παρόχων http://www.voucher.gov.gr/kek/view/gid/36/kcode/11111075

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους δομές του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ.

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ιδρύθηκε το 1995 και είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) από τον ΕΟΠΠΕΠ.

www.kekgsevee.gr

ΑΘΗΝΑ

Αριστοτέλους 46, 104 33

Τηλ.: 210 854466

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωλέττη 24, 546 27

Τηλ.: 2310 545967

ΠΑΤΡΑ

Πανεπιστημίου 170, 264 43

Τηλ.: 2610 438557

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Βασιλείου Πατρικίου 11, 714 09

Τηλ.: 2810 361040

ΛΑΡΙΣΑ

Καστοριάς 2α, 413 35

Τηλ.: 2410 579876

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Σταύρου Νιάρχου 94, 45 500

Τηλ.: 26510 44727

Σχετικές υπερσυνδέσεις πρόσκλησης (Voucher 29-64)

https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=3239

http://www.voucher.gov.gr/project/view/id/25

http://www.voucher.gov.gr/