ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 2014 - 2020 Εκτύπωση

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), με στόχο την ενεργητική στήριξη, προστασία και επανένταξη απολυμένων ανέργων στην αγορά εργασίας ή την είσοδο NEETs (νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης) σε αυτήν, συμμετέχει στην υλοποίηση ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), European Globalisation Adjustment Fund (EGF).

Οι εν λόγω παρεμβάσεις, οι οποίες συνίστανται σε δέσμες δράσεων εξατομικευμένου χαρακτήρα και περιορισμένης χρονικής διάρκειας σύμφωνα με τον Κανονισμό και τους όρους του ΕΤΠ (Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1309/2013), αφορούν σε: βοήθεια για αναζήτηση εργασίας, συμβουλές σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και επανακατάρτιση, υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης, επιχειρηματικότητα και σύσταση επιχείρησης.

Πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης:

http://www.eye-ekt.gr/(S(tnekdz454uvxoo450ft5h331))/eye/StaticPage.aspx?pagenb=54711

Πληροφορίες σχετικά με το έργο Attica retail:

https://egf-greece.gr/  

Υποβολή καταγγελιών / παραπόνων για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης:

http://www.eye-ekt.gr:8080/ContactFormApKO/

 

Σχετικά αρχεία - σύνδεσμοι

 

 

                              buttont